top of page
Project Name
Water works
Description
סיפורי מים
Student Name
ורוניקה פסטובסקי, מור גזית וניצן גיל-לי יזרעאלי

מרחב מפרץ חיפה, הוא אזור שמשלב תשתיות בין תעשיות כבדות, סביבת נמל והמון מים. המים הם דינאמיים ומציעים השתנות עונתית שנראית דרך מפלס המים והצמחיה. קיימים גופי מים בגדלים ואופי שונה, כשהמוכר מכולם הוא נחל הקישון. בין הסביבות הפחות מדוברות, נמצאת בריכת החורף שמציגה מופע השופע ורווי בעלי החיים בחורף, או  מאגרי מי השטפונות הגאומטריים שמחוברים לתשתיות המים הארציות במערכת הנדסית מורכבת. האתר מציע סביבה חופית מהנה, מאגר חרסית שנראה ממרחקים וחקלאות דגים רחבת היקף. אמנם במערכות המים גלום פוטנציאל רב, אך אחד האתגרים הוא שימושי הקרקע באזור שמכתיבים את עתיד המים. הנמל והתעשיות, השתמשו במשאב הציבורי של המים- כחצר אחורית לעורף נמל או הזרמת שפכים חינמית. עקב הזרמת השפכים נגרמה בעיה אקולוגית חמורה ורק דרך הגברת השיח הציבורי סביב נושא חשיבות המים במפרץ חיפה, החלו תהליכי שיקום נרחבים. האתר מתאפיין במי תהום גבוהים המכתיבים את אפשרויות הפיתוח ופשט הצפה החולשת על מרבית השטח גם היא ייחודית למקום. האזורים המבונים סובלים מהצפות רבות עקב עומס על התשתיות בימים גשומים. הקישון מציע שמונה קילומטרים של זרימה מפותלת, כשבשפך הקישון לים נמוך מגובה פני הים. דבר זה יוצר סביבת מלחה, שלה מופע משתנה בגאות והשפל. הקישון הינו נחל איתן שמוזן מנחלים כגון נחל ציפורי, גדורה ונחל נשר ותעלות בסביבה. 

אנחנו מספרות שלושה סיפורי מים, לתכנון מבוסס מים באתר.

חלופה ראשונה מציעה רשת של סביבות מים מרובות המתהווה סביב תשתיות המים הקיימות.

האורבניות שמוצעת בחלופה הראשונה מכילה שלושה מרכיבים עקרוניים: גוף מים, שטח בנוי ושטח פתוח. הרשת מאפשרת מיקסום חוויות המים בסביבת המגורים. לא צריך לנסוע רחוק כדי להנות מהמים, הם חלק בלתי נפרד מהיום יום האורבני.

חלופה שניה מציעה כתמי בינוי מוקפים בחוויות מיימיות משתנות. 

העקרונות המובילים: 1. התבססות על שטחי בינוי קיימים 2. יצירת רצפים פתוחים 3. פירוק הבינוי הקיים 4. העצמת סביבות המים 5. צורניות שנובעת מהאתר. התכנון מאפשר מפגש מקסימלי בין הבינוי החדש לשטחים הפתוחים. מתוך המפגש נובעים פעילויות ציבוריות חדשות באתר, המאפשרות חיבור חדש בין האדם לסביבתו. 

חלופה שלישית מציעה שני נחלים המחברים את העמק לים. 

א. נחל הקישון, יספק מסדרון אקולוגי רציף סביבו. שימוש בתמרון הקרקע לגריד של מעברי מים בשילוב עם יצירת טופוגרפיה של גבעות - יסייעו ב 1. הקטנת פשט ההצפה 2. יצירת רצף נופי הדרגתי מהנחל לעיר המתהווה במרחק ממנו. 

ב. (הקרייתי הרטוב) הנחל השני, הוא רצועה לחה משתנה עונתית ומספקת 1. פתרון הנדסי למי הנגר העירוניים 2. חוית מים קרובה ועירונית. שני הנחלים יהוו שלד אורכי כחול ירוק שסביבו תתארגן האורבניות.

water works-05.png
bottom of page