top of page
Project Name
הדדיות מקיימת
Description
בין צורות חיים, חוסן סביבתי ומרחבים ציבוריים
Student Name
דור קליק, אופיר גילאון ורועי צברי

מרחב שפך הקישון ממוקם בין חיפה לקריות, ונע בין צפיפות לפתיחות- בין תעשייה לפסטורליה. הערכיות

הקיימת במקום מתחבאת תחת שכבות הרגל האנושית, שמבטאות מזה עשרות שנים יחס של חצר אחורית

לשטח רחב מימדים זה.

בשנים הקרובות צפויות למרחב תהפוכות רבות בשל תכניות פיתוח ארציות, השואפות למצוא בו פתרונות

פיתוח אינטנסיבי כמענה לגידול האוכלוסיה המואץ.

חשיבה על אכלוס האתר מאתגרת ומחייבת התייחסות לגורמים רבים- ריבוי בעלי עניין, תעשיות מזהמות,

בטחון תעסוקתי עתידי, תכנון מים אזורי, הבטחת שטחים פתוחים, אקולוגיה ועוד.

מטרת הפרוייקט הינה לספק מודל של הבניית מרחב אורבאני המשלב בין אחריות אישית וקהיליתית לבין

פיתוח חוסן סביבתי הנסמך על אותה אחריות. המרחב האורבאני- מעצם תפקודו ישמש כרכיב מרכזי

בהתממודדות עם אירועי הטבע.

תשתית נופית מבוססת מים- המכילה בתוכה את ההצפות העתידות לבוא ע''י מערכת של טראסות וסוללות,

לצד חפירת 'לשונות' מתוך נחל הקישון. תשתית זו תאגום את מי ההצפות גם באירועים הקיצוניים ביותר. לצד

הפעולה ההנדסית- התשתית תבנה את המרחב האורבאני סביבה ותספק שלל חוויות ציבוריות של חיים על

הנחל.

התכנון מציע שינוי תפיסתי בהבניית מרחב חדש. הדרך המקובלת כיום אמנם שואפת לאכלס בצורה

אינטנסיבית, אך בדרכה היא מאבדת את החיבור של תושביה העתידיים אל מקומם, ומייצרת סטנדרט שאינו

עולה בקנה אחד עם העדפות המגורים הקיימות בפועל.

תכנון לצורות חיים שונות נותן מענה ייחודי של מגוון טיפולוגיות והתייחסויות לתשתית הנופית שמשלב את

כולן במרחב אחד, ביחסי הדדיות.

צורות החיים נעות בין מגורים אידיאולוגיים וחקלאיים על גבי הקישון לבין מגורים בעיר צפופה וגבוהת

בניינים. לכל צורת חיים ישנה אחריות, בין אם לחוסן הסביבתי ובין אם לעיר עצמה.

מגורי הנחל האידיאולוגיים דואגים להכיל את ההצפות לכשיבואו ולשמור על רצועת השפעה ציבורית לנחל

הקישון, והבינוי הצפוף מצידו דואג לאכלס מס' גבוה של תושבים ולספק שירותי ציבור ומסחר לכלל העיר.

מצאנו כי חיבור בין תשתית נופית, שהיא רלוונטית לאין שיעור באזור זה, לבין בינוי מרחב אורבאני

המבוסס עליה בקרבה ובאחריות, יכול לספק מענה אופטימלי לכלל שטח התכנון ולאפשר לכל תושב

לבחור את צורת החיים המועדפת עליו, ביחסי הדדיות של תן וקח עם המרחב כולו.

Hadadiut_2018.jpg
bottom of page