top of page
Project Name
MegaScapes
Description
 נופים גדולים עירוניות גדולה
Student Name
אור מלכה, לנה ח'ורי וקרן קסלר

זיהינו באתר מערכות גדולות המבנות את המרחב, בחלקן גלויות ומהוות את הנוף הנצפה כמו חוף הים, שטחי החקלאות, סטרוקטורות ענק ומערכת התנועה, חלקן חבויות מהעין - האתר מהווה את מקור הזיהום העיקרי של חיפה ומי תהום גבוהים, וחלקן עונתיות כמו בריכות חורף ופשט הצפה שתופס כחצי משטח האתר.

מה אם ננכס את כל המגות הקיימות ליצירת מגה איכויות לעתיד המרחב? איכויות אשר יהוו את התשתית לאפשרויות אטרקטיביות חדשות המשלבות בין עירוניות מתחדשת לצד חוסן אקולוגי.

נקטנו בגישה של הכנסת האדם תוך מתן אפשרות לטבע להתקיים ויצירת מרחב מגה-מקיים בעל תדמית חדשה.

פעלנו תוך התמקדות בפוטנציאל המרחב להכיל שלושה סוגים של מגה-פרוגרמות: פנאי, אקולוגיה ובינוי. במטרה להבין את מלוא הפוטנציאל פרסנו כל פרוגרמה על גבי השטח באופן קיצוני.

לאחר הנחת התוצרים בסופרפוזיציה ציירנו מחדש את האתר על בסיס זיהוי מגות קיימות וביצענו פריסה של ההזדמנויות הפרוגרמתיות והנופיות על גבי קריאה זו, מתוך הבנה כי כל שלושת הפרוגרמות עתידות להתקיים באתר במינון שונה בהתאם למה שהשטח מאפשר וכן מתוך שקלול הדרישות והחשיבות של כל פרוגרמה על פני האחרות.

בחרנו להתמקד ולפתח שלושה אזורי עניין עיקריים: חוף הים וחוות המכלים, אזור המליחה והמרינה ומאגרי החרסית עם החקלאות הסמוכה. כל אחד מהאזורים נמצא על הסקאלה שבין פנאי ואקולוגיה ומכיל בתוכו בינוי במינון משתנה. כל פיתוח של אזור תרם לשטח ערך מוסף: חוויות נופיות מגוונות, מוקדי פעילות אנושית וכן שמירה והעצמה של ערכים אקולוגיים ייחודיים. באמצעות חיבור שלושת האזורים הצלחנו להפוך את השטח לשלם והמשכי יותר.

אנו מאמינות כי תפישת המרחב כמגה היא זו שתוכל להפוך אותו לא רק למקום נעים לחיות בו, אלא גם למוקד משיכה ארצי ואף בין לאומי כתוצאה מהנגישות המקסימלית שלו וממה שיהיה לו להציע כמרחב אשר מכיל עושר,גודל ואיכות.

Mega space 07.jpg
bottom of page