top of page
Project Name
תוצרת מקומית
Description
מרחב הנעמן כמרחב יצרני
Student Name
שקד פריד, ליאת מוקדי, דן אילוז

עמק זבולון, בו זורם נחל הנעמן, הוא בעל היסטוריית שפע מים, מעיינות ונוף ביצות אשר היו מוצפות תדיר. עושר המים ופוריות הקרקעות הצמיחו ממזרח לנחל מישורי חקלאות רחבים. סמיכותו של האזור לחיפה המנדטורית, בזמנו עיר נמל תעשייתית בינלאומית, תרמה לתקומת התעשייה והיישוב. עם הקמת הקיבוצים באזור נוסף ענף המדגה, שעשה גם הוא שימוש במשאב. בשנות ה-60 האופי היצרני דבק בעברו המערבי של הנחל והוקמה בו תעשייה אשר ניצלה את המים הזורמים לקירור וסילוק השפכים.

המהפכה התעשייתית שינתה את פני החברה והיא מחולל מרכזי במרחב בו אנו חיות. התיעוש והמשברים התברואתיים שבאו בעקבותיו, עודדו בין היתר את התפתחות התכנון העירוני המודרניסטי.האיזור )zoning ,)מהעקרונות המובילים בתכנון המודרני, אומץ גם במדינת ישראל הצעירה )עיר-תעשיה, חתוקה, חנני, בר( והתעשייה תוכננה בסמיכות או בנפרד מהערים.

הפרדה זו נוצרה ולא בכדי. סמיכות בין מגורים ותעשייה עלולה לעורר קונפליקטים רבים, אך ייתכן והפרדה אבסולוטית זו כבר איננה כורח המציאות בעת הנוכחית ואף ייתכן שניתן להרוויח מהורדת המחיצות.

לינק לקריאה נוספת Link for external read

מבט-מחלף1.jpg
bottom of page