top of page
Valley Crossing The Great Rift
קולות מהשבר
Transitions between borders, time and space at the great rift
מעברים בין גבולות, מקום וזמן בבקע הגדול
Yeela Gundar
יעלה גונדר

הפרויקט מציע התייחסות לשבר הסורי אפריקאי כיחידה הוליסטית, גיאוגרפיית-על, המסייעת לבסס אותו כנתיב העברת מידע בשני מי־מדים: וירטואלי ופיזי.

במימד הוירטואלי, הפרוייקט משיק אתר אינטרנט המציג נקודת התבוננות חדשה על השבר כשלם: באמצעות מאגר מידע המקנה לתופעה הנופית ממשות. הממשות היא מצד אחד הכרה בהימצאות במקום, אבל הממשות היא גם דרך החשיפה לידע ולקולות האצורים בבקע.

במימד הפיזי, תוואי השבר מהווה לעיתים גבול מדיני אך גם ציר תנועה ופלטפורמה לשיתופי פעולה ומידע.

הפרוייקט מציג מקרה מבחן של מעבר מידע בין ישראל וירדן, ובוחנם כישות מחוברת מתוך כוונה להציג את המימד האנושי בתוך הבלתי נתפס.

להמשך קריאה

yeela gundar-04-04.png
Map3-02.png
bottom of page